Matayo 14, 22-23.


Icyumweru cya 19 Gisanzwe, Umwaka A. 

Kuzirikana ivanjiri yo muri Matayo 14, 22-23
Muzi aka karirimbo! “Ta main me conduit, ta grace me saisit, Tu as pause sur moi ta main” Ikiganza cyawe kiranyobora, inema yawe irankomeza, wandambitseho ikiganza cyawe, Nyagasani.
Iyi vanjiri irakurikirana neza n’iyicyumweru cyashize. Muribuka Yezu akora igitangaza cyo gutubura imigati itanu n’amafi abiri, agaburira abantu ibihumbi 5000. Ngo bararya barasaguza. Abigishwa ba Yezu babonye umwanya wo guhuza leftovers, bazishyira mu nkangala cumi n’ebyiri. Nk’uko Matayo umwanditsi w’ivanjiri abitumbwira Yezu yasabye abigishwa be kuva aho hantu. Umuntu yibaza ngo kubera iki?

Umuntu yabona impamvu ebyiri: Impamvu ya mbere ni ukujya mu bundi butumwa. Yezu yari umumisiyoneri mu buryo bwose, yigishaga mu mpande zose z’agace yashoboraga kugenda mo, kandi mu nzego zose z’abantu, akanigisha ku bibazo biraje ishinga umuryango yari arimo. Ntiyicaraga mu mujyi umwe. Yagenda yigisha mu nsisiro no mu mijyi itandukanye. (Mariko1:39) Impamvu ya kabiri. Yezu ntiyari ashaka ko abantu bamwimika nk’umwami. Yashaka kunesha cya gishuko cyo kuba umustar ukora ibitangaza, kuba famous. Muribuka Sekibi imushuka iti niba uri umwana w’Imana ukora ibitangaza, ngaho tegeka ibuye rihinduke umukati. Yezu arayitsembera. Nyamara hano yatubuye imikati n’amafi. Icyo gihe mu butayu Shitani yarongeye iti niba uri umwana w’Imana simbuka umunara w’ingoro abamarayika baragusama. Muzi uko yayishubije ati “ Ntuzagerageze Nyagasani Imana yawe” (Matayo 4, 1-11) Yezu atsinda Shitani ruhenu.
 
Mu iri iyi vanjiri Yezu amaze kugaburira rubanda, byari biryohereye ko Yezu yigumira muri izo applaudissements z’imbaga ari  yafunguriye, akaryoherwa n’amakuzo yo gukora ibitangaza. Si  Yezu yashakaga. Agira ineza arikomereza.

Izi mbaraga Yezu yazikomoraga mu isengesho. Yezu yakundaga kwiherera agasenga igihe imbaga yari itashye. Matayo atubwira ko Yezu yagiye mu mpinga y’umusozi agasenga. Yezu yakundaga gushyikirana n’Imana Se, agafata akanya ko gutuza, agasenga, akumva ijwi rya Roho Mutagatifu we bumwe bw’Imana Data na Mwana. 

Kuri iki cyumweru Yezu arabwira Petero ati “ humura ni njye, wigira ubwoba, ni Njye. Abigishwa ba Yezu bari mu bwato mu nyanja yuzuye imivumba y’umuyaga mwinshi. Tuzirikana iyi vanjiri duhange amaso cyane Petero na Yezu. Tuzirikane ku kiganiro cyabo. Ese baratwigisha iki? Petero muramuzi, yari umurobyi, yari azi bihagije uko bigenda mu gihe cy’umuhengeri. Umuhengeri ugitangira yagize ngo ni ibisanzwe, nta bwoba na busa yagize. Nyamara aza gutahwa n’ubwoba, ngo abona umuntu ugenda ubasanga agendera hejuru y’amazi. Ati bishoboka bite? Uwo  yari Yezu. ati “ Mwigira ubwoba ni njye”  Aya yari amagambo bumvanye Yezu kenshi. Ni amagambo arema agatima, amagambo ahumuriza. 

Petero turamumenyereye, ni murwanashyaka. Ati niba ari wowe Yezu “ Vuga rimwe ngusange, nanjye nze ngendera hejuru y’amazi”  Wa wundi wari ufite ubwoba, yashize ubwoba. Ahubwo yiteguye no guhangara cya kibazo cyamutera ubwoba ngo ahure na Yezu.  Nicyo igitangaza gikomeye bavandimwe. Igitangaza  gihambaye si uko Yezu yagombaga guha Petero ububasha bwo bwo kuguruka hejuru y’imivumba amazi, ahubwo  kumenya neza ahari, kumenya uko agomba kwitwara, mu bihe bikomeye ahuye nabyo, kwizera ko ari kumwe na Yezu. Petero yumvise ko bishoboka rwose  gusanga Yezu rwagati mu mihengeri. Si uko uko hari umuhanda uharuye, ahubwo kuko yumvise ijwi rye rimukomeza ukwemera. 

Yezu ati “ Ngwino” Na Petero uko bigenda kose, henga nze. Turabona Petero atera intambwe. Ese yateye intambwe zingahe? Yapfuye gukandagira atahwa n’ubwoba, amira nkeri. Yooo. Yezu atubwira ati “ Roho y’umuntu igira imbaraga ariko umubiri ni umunyantege nke” (Mt 26:41) Petero yasigaye yibaza ate ese bigenze bite ko wari uvuze ngo nze? Yezu yari azi ko rwose bishoboka ko Petero yagenda hejuru y’amazi, kuko ijambo rye rivuga kandi rigakora. Yezu aravuga bikaba. Nyamara Petero yumvise Yezu nyamara amaso ayahanga inyanja bimutera ubwoba bwinshi, Petero ntiyahanze Yezu amaso. Si bwo bwa mbere abigishwa ba Yezu bari babonye ububasha bwa Yezu ku mazi, kuko yanategetse umuhengeri gutuza bari kumwe nawe. Nyamara ukwemera kwa Petero ntikwari gukomeye. 

Bavandimwe, aha hari  isomo rikomeye. Ni henshi twahuye n’imihengeri  inyuranye. Umuhengeri wanjye ushobora kuba ari cya gihe nari nabuze uburyo mfata icyemezo mu buzima. Nibaza nti ese ni Imana imvugisha cyangwa ninjye wivugisha. Kwivugisha si ikibazo cyane nko kwivugisha ukanisubiza!  Ni ikihe cyerekezo mu byukuri cy’ubuzima  bwawe? Ese uri kumwe na Yezu.  Ese Nsubire inyuma, nkomeze, nkore iki? Nka Petero wari urengewe n’imivumba y’inyanja, natwe hari ubwo turengerwa n’uruva n’uruza rw’ibibazo. Yezu ati “Humura ni njye” 

Ese umuhengeri mu nyanja yawe ni uwuhe? Cya gihe wari mu makuba y’ikiza kigusanga, ukabona ari baringa cyangwa umuzimu. Yezu akigaragaza mu buryo bunyuranye ati si ndi Baringa ahubwo ni Njye, Uriho kandi Uzahoraho “akira ikiganza cyanjye, komera. Umuhengeri wawe ni uwuhe, ahari ni iki gihe, ubona hose, mu kirere, mu rugo iwawe, mu kiriziya, mu nzira, mu mazi no mu kirere wumva hari umwanzi utaboneka w’agakoko ka Covid kandi nta rukingo nta n’umuti. Yezu aragufata agatima, atikomera, ndi kumwe namwe, wabaho cyangwa wapfa uri uwanjye, ndabakunda.

Iyo miyaga y’inkubi itugeraho, nta n’ikitubwira ko ariyo ya nyuma. Imana ikomeze iturinde. Petero yari afite afite icyizere cyo kugenda hejuru y’amazi. Ngo Uwumva ko akomeye aritonge atangwamo nka Petero. Uyu Petero wabonye ibitangaza byinshi bya Yezu, azamubwira ati “ Naho bose bakwihakana, njye nzakugwa hejuru, sinzakwihakana (Mt 26: 35) Nyamara mu ijoro ry’urubanza yamwihakanye ubugira gatatu.Yooo.

Tugaruke ku nyanja, Petero yagize ubwoba, arengerwa n’amazi. Intege nke Petero yagize kwabaye gutumbira umuhengeri aho kurangamira Yezu. Kureba Yezu bivuze kumuhozaho umutima, bivuze kumutura ibyifuzo byacu, kumubwira ibyacu byose, our joys and our worries. Ngo n’uko Yezu amufata akaboko ati “ngwino.” Ni kenshi Yezu adukura mu isayo twahezemo akatubwira ati ngwino mwana wanjye.

Petero ntiyagize intege nke gusa, yakoze ikintu cyiza twamwigiraho: Yatabaje Yezu ati ntabara, ndarengewe. Burya iyo twaguye hasi, reka bibe umwanya, opportunity yo kumenya ko hari ushobora kutubyutsa, iyo twaguye hasi, nibitubere impamvu yo gutabaza Yezu, no guhaguruka. Iyo twabonye our powerlessness, let us at least confess that there is the powerful one. Duhindukire Imana yo kiramiro cyacu.

Yezu arambura ikiganza ambwira Petero ati “ Humura wigira ubwoba, aramubaza ati kuki utizera. Natwe abakristu haracyari henci turi kandi duzahura n’imihengeri, hari na henshi tuzaba nka Petero dusezeranire Yezu kumukurikira no kumusanga, hari henshi, unfortunately kuzamwihakana. Nka Petero tuzajye dutera hejuru tuti “Yezu Nkiza” Dusabe kugira ubwo butwari bwo guca bugufi, bwo gutabaza Yezu. Yezu aduhozaho ijisho, aturamburiyeho ukuboko kwe. Nyagasani Yezu nabane namwe.