06-06-20 Tuzirikane


  • Isomo rya 1. 2Tim4, 1-8
  • Zaburi 70, 8-9; 14-17;22
  • Ivanjiri: Mk 12, 38-44.
Uyu munsi Yezu ari kudukosora. Ba nde? Abantu twitiranya iyobokamana n'imirimbo (Cosmetics)! Aratwibutsako iyobokamana ry’ukuri rigomba gushinga imizi mu mutima kandi rikarangwa n’ubwitange nyakuri. Yezu arageraranya iyobokamana rivuye ku mutima n’iryumupfakazi w’umukene, watanze ituro ry’ibyo yari atunze byose. Uyu mupfakazi w’umukene si uwo mu gihe cya Yezu. Tubana nabo benshi uyu munsi. Ni wowe wemera Yezu Kristu, mu buntu bukuranga, mu bwitange n’ubufasha uha abantu, no mubyo ukora bitandukanye.Yezu yakundaga kwigisha abigishwa be kurangwa n’ubuntu, akabasaba kwigira ku bantu baciye bugufi badatunze byinshi ariko barangwa n’ubuntu, agatanga ingero z’abana, abapfakazi, abakene… N’abakire ku bintu nka Zakewusi abigisha kwitanga basangira ibyo bafite n' abakene.
Aya magambo Yezu yayavugiye i Yeruzalemu ubwo yari hafi kutwitangira ku musaraba. Mu by'ukuri uyu mugore watanze ibye byose arashushanya Yezu ubwe. Ni we utaratanze gusa ibyo yari afite ahubwo akitanga muri roho, mu mubiri n’amaraso.
Uwo mugore w’umupfakazi wari ntaho nikora yabaye urugero rukomeye rw’ubuntu n'ineza. Mu Kinyarwanda duca umugani ngo “gutanga ntigukenesha”.  Uyu mupfakazi aratwerekako hari abatagatifu benshi tubana nabo nubwo batarandikwa mu bitabo. Hari uburyo bwinshi bwo kugira neza. Ntihakenewe kugira ibya mirenge ngo ugire neza. Hari ubwo mu buzima tuba dufite ibintu bike, ariko iyo turangwa n’ubuntu n'ineza, imitima yacu irushaho kwaguka, tukanibikira ubukungu mu ngoma y'Imana.